Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapraszamy na Festyn "Orlańskie Spotkania"

Utworzono dnia 10.07.2019

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich do zaplanowania sobie weekendu 3 sierpnia 2019 r., aby wspólnie z nami spędzić ten czas na imprezie pn. Festyn "Orlańskie Spotkania". W sobotę od godziny 15.00, na placu przy Synagodze w Orli usłyszymy i zobaczymy m.in. „PODLASKIE KUKUŁKI” z Bielska Podlaskiego, „KALINKĘ” z Białegostoku, „CIERNICĘ”, „PIEŚNIARY” i „RAMANTIC ART.” z Białorusi oraz nasze rodzime zespoły. GWIAZDĄ WIECZORU około godziny 21.30 będzie Zenek Martyniuk z zespołem AKCENT. Zabawę taneczną poprowadzi zespół Maksim. Serdecznie zapraszamy już dziś!!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

 1. Organizatorem wydarzenia jest Wójt Gminy Orla oraz Gminny Ośrodek Kultury w Orli.

 2. Uczestnikiem wydarzenia jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w wydarzeniu (dalej jako „Uczestnik”).

 3. Istnieje możliwość́, iż przebieg wydarzenia, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 4. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Gminę Orla jego wizerunku, utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych i stronie internetowej Gminy Orla oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów.

 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gmina Orla z siedziba w Urzędzie Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, w imieniu którego obowiązki administratora pełni Wójt Gminy Orla.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; jest nim Pani Klaudia Gzinka, tel. 533 327 053

 3. dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Gminy Orla, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;

 4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;

 5. dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich;

 6. dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;

 7. uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu.

 10. wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

--------------------------------

 

REGULAMIN

Festyn Orlańskie Spotkania

03 sierpień 2019 r.

Plac przed Synagogą w Orli przy ul. Spółdzielczej 1.

Informacja ogólna

Festyn Orlańskie Spotkania jest wydarzeniem rozrywkowo - artystycznym organizowanym na terenie placu przed Synagogą przy ul. Spółdzielczej 1 w Orli. Wstęp na koncerty jest bezpłatny.

 

Kontrola wejścia na teren organizowanej imprezy,

 • Organizator imprezy zastrzega sobie wyłącznie prawo do decydowania o wpuszczaniu na teren pojazdów.

 • Wstęp na teren imprezy jest wolny.

 • Służba porządkowa ma prawo żądać okazania dowodu tożsamości.

 • Służba porządkowa ma uprawnienia do sprawdzania osób pod kątem ewentualnego zagrożenia z powodu spożycia alkoholu, środków odurzających, wnoszenia broni lub innych przedmiotów niebezpiecznych.

 • Organizator ma prawo wydalenia osób nie poddających się kontroli przez służby porządkowe, nietrzeźwych lub stwarzających ryzyko spowodowana niebezpieczeństwa.

 

Zachowanie na terenie organizowanej imprezy

 • Każdy, kto przebywa na ww. terenie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym.

 • Widzowie, zobowiązani są stosować się do zarządzeń organizatora imprezy, służb technicznych, porządkowych i ochrony oraz policji, straży pożarnej oraz służby medycznej.

 • Służby ochrony, porządkowe i techniczne na powyższych terenach zobowiązane są do utrzymania w stanie wolnym wejść (wjazdów i wyjazdów) oraz dróg i przejść ewakuacyjnych.

 

 

Zakazy

1. ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA:

a) napojów alkoholowych,

b) wszelkiego rodzaju broni i amunicji,

c) przedmiotów o znacznych gabarytach (drabiny, stoliki, krzesła, skrzynie)

d) butelek szklanych i plastikowych oraz naczyń szklanych,

e) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

f) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,

g) drzewców do flag lub transparentów,

h) instrumentów do wytwarzania hałasu,

i) „kominiarek” mogących utrudniać identyfikację przez służby ochrony, porządkowe, techniczne i policję,

j) wprowadzania (wwożenia zwierząt).

 

2. PONADTO ZAKAZUJE SIĘ:

  1. poruszania się na terenie imprezy samochodami z wyjątkiem dróg dojazdowych i parkowania samochodów poza miejscami parkingowymi. Wjazd i parkowanie samochodami poza miejscami wyznaczonymi, dozwolony jest wyłącznie na podstawie specjalnego zezwolenia, wydanego przez organizatora,

  2. rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami,

  3. rozpalania ognisk, wstrzeliwania fajerwerków i kul świecących,

  4. dokonywania napisów na ścianach budynków, ich malowania i oklejania,

  5. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu,

  6. niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci itp.,

  7. łamania, wyrywania i wykopywania i niszczenia zieleni.

 

Odpowiedzialność

Za nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie i naruszenie porządku publicznego wobec osób winnych mogą być podjęte następujące sankcje:

a) wezwania do opuszczenia imprezy,

b) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,

c) usunięcia z miejsca imprezy osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje na oznaczonym obszarze placu przed Synagoga przy ul. Spółdzielczej 1 w Orli w dniu 03.08.2019r., w godzinach trwania atrakcji programowych (patrz program imprezy).

 

Sposób udostępniania regulaminu:

a) w siedzibie organizatora – Gminny Ośrodek Kultury w Orli;

b) w punkcie informacyjnym podczas imprezy;

c) na barierkach ochronnych przy wejściach na imprezę masową.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Dziennik Ustaw 2009 Nr 62

 

 

 

Organizator

 

REGULAMIN TERENU IMPREZY POD NAZWĄ

Festyn Orlańskie Spotkania

 

Miejsce imprezy: plac przed Synagogą przy ul. Spółdzielczej 1 w Orli.

Termin: 03 sierpień 2019 r.

Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504; zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy – Gminny Ośrodek Kultury w Orli :

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywających na niniejszym obiekcie, zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

1. Zakaz wstępu na obiekt – teren imprezy masowej, dotyczy osób:

 • znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

 • wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe;

 • wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki;

 • osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty);

 • małoletnich, bez opieki dorosłych opiekunów.

2. Z obiektu – terenu imprezy zostaną usunięte osoby, które: zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób;

 • pomimo zakazu weszły lub wniosły środki lub przedmioty wymienione w ppkt. 1c

3. Osoby obecne na obiekcie zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych. Członkowie służby porządkowej organizatora, zatrudnieni we współpracującej z organizatorem koncesjonowanej agencji ochrony osób i mienia, legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są upoważnieni i zobowiązani do:

 • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej;

 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

 • przeglądanie zawartości bagaży oraz odzieży osób w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 1b,

 • nie wpuszczenia na teren imprezy osób wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

 • nie wpuszczanie na teren imprezy osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w ppkt. a), b) lub c);

 • wydawania poleceń porządkowych, niezbędnych do prawidłowego przebiegu imprezy;

 • wzywania uczestników naruszających prawo lub obowiązujące na imprezie regulaminy, do zaniechania stwierdzonych naruszeń;

 • wzywania do niezwłocznego opuszczenia imprezy osób nie reagujących na polecenia porządkowe ani wezwania do zaniechania naruszeń prawa lub obowiązujących na imprezie regulaminów;

 • usunięcia z terenu imprezy za pomocą chwytów obezwładniających, transportowych lub innych podobnych technik obrony osób nie reagujących na wezwanie do niezwłocznego opuszczenia terenu imprezy;

 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, sprawców przestępstw lub wykroczeń popełnionych w trakcie trwania imprezy, albo osób stwarzających w sposób bezprawny bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronienia mienia.

4. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym osoby wymienione w ppkt. 1b, 1c, 1d,1e, 2a, 2b zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

5. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobre osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

6. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.

7. Uczestniczy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

8. Zabronione jest, bez pisemnej zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadania takich urządzeń w trakcie imprezy.

9. Uczestniczy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawne określone – tabela nr 1 rozporządzenie MOŚ, ZNiL z dn. 15.05.1998 r. w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436).

10. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie – terenie imprezy powinny:

 • natychmiast powiadomić Służby Porządkowe;

 • unikać paniki;

 • stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów;

 • kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;

 • nie utrudniać dojazdu służb ratowniczych.

11. Uczestniczy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczanie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy masowej. Każde podjęte działanie, przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.

12. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących lokalizacji poszczególnych miejsc, wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, punktu depozytowego itp. udziela służba porządkowa organizatora imprezy.

13. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez wykonawcę, zdarzeń losowych, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.

14. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

a) w siedzibie organizatora – Gminny Ośrodek Kultury w Orli;

b) w punkcie informacyjnym podczas imprezy;

c) na barierkach ochronnych przy wejściach na imprezę masową.

 

Organizator


 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 179

W poprzednim tygodniu: 459

W tym miesiącu: 1634

W poprzednim miesiącu: 1061

Wszystkich: 18928

Jubileusz Zespołu WERWOCZKI