Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W ORLI

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Gminny Ośrodek Kultury w Orli (dalej jako: GOK) informuje, iż:

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, 17-106 Orla, ul. Mickiewicza 4, tel. 857392059, e-mail: gok@orla.pl

 

 

2. W przypadku, gdy pojawią się u Pani/Pana pytania dotyczące zakresu oraz sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przedmiocie działania Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, jak również przysługujących Pani/Panu uprawnień, wówczas ma Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli :Iwona Malczyk tel: 506 358 200 e-mail: iod@orla.pl

 

3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane przez GOK w Orli na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Orli. Dotyczy to w szczególności danych umożliwiających uczestnictwo Państwa lub pozostających pod Państwa opieką małoletnich dzieci w Wydarzeniach organizowanych przez GOK w ramach wykonywanych zadań oraz danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu.

 

4. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych wydarzeniach.

 

5. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań, w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

 

6. Zbierane i przetwarzane przez GOK w Orli dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom a także na stronie https://www.facebook.com/gokorla. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: placówki oświatowe, instytucje kultury, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne.

 

7. GOK w Orli nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

8. W związku z przetwarzaniem przez GOK w Orli danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

- dostępu do treści danych osobowych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;

- żądania sprostowania danych;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

- żądania usunięcia danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Panu/Pani przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOK w Orli Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Czas pracy GOK

Zegar

Imieniny